St. Thomas, Tortola, Virgin Gorda - 2010 - skreminegul